Algemene Voorwaarden Weforsea B.V.

Artikel 1 DEFINITIES

Medewerker: een natuurlijk persoon werkzaam bij of verbonden aan Weforsea, al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst. 

Opdrachtgever: de opdrachtgever of contractspartij van Weforsea. 

Weforsea: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Weforsea B.V., gevestigd te Urk, aldaar kantoorhoudende aan Marsdiep 4, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 57901651, gebruiker van deze algemene voorwaarden. 

Werkzaamheden: alle door Weforsea ten behoeve van Opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden, zoals het verzamelen van bedrijfsinformatie, samenstellen en opstellen van de financieringsaanvraag, laten uitvoeren van de risicoclassificatie ten behoeve van crowdfundingprojecten, het samenwerken met Crowdpartners B.V. uit Almere voor wat betreft het plaatsen van de financieringsaanvraag op het crowdfundingplatform, het werven van investeerders en plaatsen van berichten op social media in het kader van de werving van investeerders. 

Artikel 2 TOEPASSELIJKHEID

1.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen de Opdrachtgever en Weforsea, waaronder begrepen ook alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, opdrachtbevestigingen, Werkzaamheden, overeenkomsten en daaruit voortvloeiende nadere overeenkomsten en Werkzaamheden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 

2.  Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.  

3.  Indien enige voorwaarde in deze algemene voorwaarden tegenstrijdig is met een voorwaarde in een nadere overeenkomst, geldt de in de nadere overeenkomst opgenomen voorwaarde. 

4.  Toepassing van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Weforsea uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

5. Weforsea is gerechtigd de voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen worden (bij voorbaat) met de Opdrachtgever besproken.

Artikel 3 INFORMATIE OPDRACHTGEVER

1.  Opdrachtgever is gehouden om binnen de door Weforsea vastgestelde termijn alle informatie welke Weforsea naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van een verleende opdracht in de door Weforsea gewenste vorm en op de door Weforsea  gewenste wijze ter beschikking van Weforsea te stellen.  

2.  Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en de betrouwbaarheid van de door of namens hem verstrekte informatie, ook indien dit van derden afkomstig is, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 

3.  Na voltooiing van een opdracht of bij het einde van een overeenkomst zal Weforsea op eerste verzoek van Opdrachtgever alle informatiematerialen aan Opdrachtgever retourneren, wissen of vernietigen.

Artikel 4 UITVOERING OPDRACHT

1.  Alle Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Weforsea en niet door of vanwege een Medewerker, ongeacht of Opdrachtgever een opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft verleend met het oog op uitvoering hiervan door (een) bepaalde Medewerker(s). De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW zijn uitdrukkelijk van toepassing uitgesloten. 

2. Weforsea voert een opdracht uit naar beste kunnen en met in achtneming  van de toepasselijke wet- en (beroeps)regelgeving. Opdrachtgever verleent telkens en volledig medewerking aan de verplichtingen die voor Weforsea voortvloeien uit de toepasselijke wet- en (beroeps)regelgeving.  

3.  Weforsea bepaalt de wijze waarop een opdracht wordt uitgevoerd en is gerechtigd daarbij Werkzaamheden te laten verrichten door derden. 

4. Indien tussen Opdrachtgever en Weforsea een termijn of datum is afgesproken waarbinnen of waarop een opdracht dient te worden uitgevoerd en Opdrachtgever verzuimt om: (a) (indien overeengekomen) een vooruitbetaling te voldoen of (b) de noodzakelijke informatie tijdig, volledig, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen, dan vervalt die afgesproken termijn of datum en treden Opdrachtgever en Weforsea in overleg over een nieuwe termijn of datum waarbinnen of waarop die opdracht dient te worden uitgevoerd.  

5.  Termijnen waarbinnen de Werkzaamheden dienen te zijn afgerond, gelden slechts als een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk en met zoveel woorden tussen Opdrachtgever en Weforsea overeengekomen is.

Artikel 5 INTELLECTUELE EIGENDOM

1.  Weforsea behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor die bij het uitvoeren van een opdracht door of namens Weforsea zijn ontwikkeld of waarvan Weforsea reeds voorheen rechthebbende was, ook indien de voor intellectuele eigendom vatbare zaken als aparte post in een offerte, overeenkomst of factuur zijn vermeld.  

2.  Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om, tenzij anders overeengekomen, de producten of gegevens(dragers) waarop intellectuele eigendomsrechten van Weforsea rusten, dan wel producten of gegevens waarop intellectuele eigendomsrechten rusten en waarvoor Weforsea een gebruiksrecht heeft – waaronder in dit verband in elk geval, maar niet uitsluitend, begrepen: computerprogramma`s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, handleidingen, rapportages, templates, macro’s en andere geestesproducten – te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

Artikel 6 OVERMACHT

1.  Indien een partij een verplichting jegens de andere partij niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van overmacht in de zin van artikel 6:75 BW dan wordt die verplichting opgeschort tot op het moment dat die partij alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen. 

2.  In geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet heeft elk van de partijen het recht om de op die verplichting betrekking hebbende overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, zonder dat er enig recht op schadevergoeding ontstaat.   

Artikel 7 HONORARIUM EN KOSTEN 

1.  De door Weforsea uitgevoerde Werkzaamheden worden op basis van bestede tijd en gemaakte kosten aan Opdrachtgever in rekening gebracht. De verplichting tot betaling van het honorarium is niet afhankelijk van het resultaat van de Werkzaamheden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.  

2.  Naast het honorarium worden de door Weforsea gemaakte onkosten en de declaraties van door Weforsea ingeschakelde derden aan Opdrachtgever in rekening gebracht.  

3.  Weforsea is gerechtigd om op basis van voorschotten te factureren. Verrekening van het voorschot vindt steeds achteraf plaats, tenzij anders overeengekomen. 

4.  Over alle door Opdrachtgever aan Weforsea verschuldigde bedragen wordt indien de wet daartoe verplicht, de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht. 

Artikel 8 BETALING

1.  Betaling door Opdrachtgever van de aan Weforsea verschuldigde bedragen dient, zonder dat Opdrachtgever recht heeft op enige aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde bedrag op de rekening van Weforsea. 

2. De administratie van Weforsea geldt als volledig bewijs voor het bestaan en de omvang van de bedragen die de Opdrachtgever aan Weforsea verschuldigd is, behoudens door de Opdrachtgever aangeleverd tegenbewijs. Betwisting door de Opdrachtgever van de hoogte of het bestaan van een vordering uit hoofde van een overeenkomst tussen Opdrachtgever en Weforsea schort de verplichtingen van Opdrachtgever niet op. 

3.  Indien Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Opdrachtgever, zonder nadere ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim en is Weforsea gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke handelsrente in rekening te brengen.    

4.  Indien Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Opdrachtgever tevens gehouden tot vergoeding van alle door Weforsea gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten. De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling. 

5.  In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag en de verschuldigde rente en kosten.

Artikel 9 AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

1.  Weforsea is noch aansprakelijk voor schade veroorzaakt vanwege door haar ingeschakelde derden, noch voor schade als gevolg van (i) onjuistheden of onvolledigheid van de door Opdrachtgever verstrekte informatie, (ii) het niet of niet volledig, niet tijdig of niet deugdelijk nakomen door Weforsea of (iii) het door Weforsea voldoen aan de op haar van toepassing zijnde wet- en (beroeps)regelgeving. 

2.  Met inachtneming van de uitzonderingen en beperkingen op grond van dit artikel, is Weforsea jegens Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van een opdracht. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van Weforsea voor het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door Weforsea uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico.  

3. Iedere aansprakelijkheid van Weforsea voor gevolgschade, waaronder in ieder geval wordt verstaan bedrijfsschade, indirecte schade, vertragingsschade, gederfde winst en andere schade van dien aard, geleden door de Opdrachtgever en/of derden, door welke oorzaak dan ook ontstaan, is uitdrukkelijk uitgesloten. 

4.  Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Weforsea meldt.  

5. Indien, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar van Weforsea niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Weforsea beperkt tot het bedrag van het voor de uitvoering van de opdracht welke verband houdt met de schade in rekening gebrachte honorarium, voor zover het honorarium is betaald. In geen geval zal de totale vergoeding van de schade op grond van dit artikellid meer bedragen dan € 5.000 per toerekenbare tekortkoming. Een met elkaar samenhangende serie van toerekenbare tekortkomingen geldt als één toerekenbare tekortkoming.   

6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien en voor zover sprake is van opzet, grove schuld of ernstige nalatigheid. 

7.  Opdrachtgever vrijwaart Weforsea terstond en volledig voor alle schade, waaronder begrepen de door Weforsea gemaakte extra kosten en extra uren en vorderingen van derden (Medewerkers van Weforsea en door Weforsea ingeschakelde derden daaronder mede begrepen), als gevolg van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige informatie of anderszins als gevolg van het handelen of nalaten van Opdrachtgever.

Artikel 10 OPZEGGING

1.  Opzegging van een overeenkomst dient schriftelijk te geschieden. Indien een overeenkomst met Opdrachtgever eindigt voordat de daarop betrekking hebbende opdracht is voltooid, is Opdrachtgever het honorarium verschuldigd overeenkomstig de door Weforsea opgegeven uren voor Werkzaamheden die op grond van die overeenkomst door Opdrachtgever zijn verricht. 

2. Indien Weforsea een overeenkomst met Opdrachtgever opzegt, heeft Opdrachtgever recht op medewerking van Weforsea bij overdracht van Werkzaamheden aan derden. Voorwaarde voor het recht op medewerking als in dit lid bepaald, is dat Opdrachtgever alle vorderingen van Weforsea op Opdrachtgever heeft voldaan.

Artikel 11 ONTBINDING

1.  Indien de Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, welke voor hem uit enige op grond van deze voorwaarden met Weforsea gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede ingeval van schorsing van betalingen, van aanvraag of verlening van surséance van betaling, tot faillietverklaring of liquidatie van de zaken van de Opdrachtgever, of van diens overlijden, of indien Opdrachtgever door beslaglegging of anderszins de beschikking over zijn vermogen verliest, is de Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst of gedeelten daarvan, die nog moeten worden uitgevoerd, zonder ingebrekestelling en zonder dat enige rechterlijke tussenkomst is vereist, te ontbinden, onverminderd zijn recht op vergoeding van eventueel verlies, winstderving en andere schade, die door een en ander mocht ontstaan. 

2. In de gevallen, genoemd in lid 1, is iedere vordering, welke Weforsea ten laste van de Opdrachtgever heeft, direct opeisbaar.

Artikel 12 OPSCHORTINGSRECHT

Weforsea is bevoegd om de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van informatiematerialen of andere zaken aan Opdrachtgever wanneer (i) Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen op grond van artikel 3.1 en 3.2 voldoet, of (ii) één of meer opeisbare vorderingen op Opdrachtgever nog niet (volledig) zijn voldaan.

Artikel 13 ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE

1.  Tijdens de uitvoering van een overeenkomst kunnen Opdrachtgever en Weforsea op verzoek van Opdrachtgever door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren. 

2.  Opdrachtgever en Weforsea zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade van ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van een elektronisch verzonden bericht, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur of apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van fraude, opzet of grove schuld. 

3.  Onverminderd het voorgaande zullen Partijen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.

Artikel 14 GEHEIMHOUDING EN PRIVACY

1.  Weforsea en Opdrachtgever zijn geheimhouding verschuldigd en zullen daartoe alle mogelijke voorzorgsmaatregelen treffen met betrekking tot alle bedrijfsinformatie van vertrouwelijke aard. Vertrouwelijk is die informatie welke expliciet als zodanig is bestempeld alsmede alle informatie waarvan het vertrouwelijk karakter redelijkerwijs kan worden vermoed. 

2. Weforsea voldoet aan de verplichtingen die uit hoofde van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens op haar rusten. Weforsea zal zorgdragen voor technische en organisatorische maatregelen om (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. 

3. Opdrachtgever staat ervoor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens, daaronder begrepen de voorschriften die bij of krachtens de actuele wet- en regelgeving  zijn gegeven, stipt in acht worden genomen en dat alle voorgeschreven aanmeldingen zijn verricht en alle vereiste toestemmingen tot verwerking van persoonsgegevens zijn verkregen. Opdrachtgever zal Weforsea alle terzake gevraagde informatie onverwijld schriftelijk verstrekken. 

4. Opdrachtgever vrijwaart Weforsea voor alle aanspraken van derden die jegens Weforsea mochten worden ingesteld wegens een niet aan Weforsea toe te rekenen schending van bij of krachtens de actuele wet- en regelgeving waaronder begrepen maar niet uitsluitend de geldende privacywetgeving. 

5. Opdrachtgever vrijwaart Weforsea voor alle aanspraken van derden, waaronder overheidsinstellingen, die jegens Weforsea mochten worden ingesteld wegens schending van wetgeving inzake de wettelijke bewaartermijnen. 

6. Indien Opdrachtgever één of meerdere verplichtingen, zoals vastgelegd in dit artikel niet nakomt verbeurt zij ten opzichte van Weforsea een direct opeisbare boete van € 50.000,- (zegge: vijftigduizend euro), onverminderd het recht van Weforsea de meerdere schade van Opdrachtgever te vorderen.

Artikel 15 OVERIGE BEPALINGEN

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 16 TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

Op de rechtsverhouding tussen Opdrachtgever enerzijds en Weforsea anderzijds, waaronder begrepen deze algemene voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter te Amsterdam is exclusief bevoegd kennis te nemen van geschillen in verband hiermee, tenzij op grond van dwingend recht (tevens) een andere rechter bevoegd is.