Disclaimer Weforsea

Weforsea B.V. (Kamer van Koophandel:57901651), hierna te noemen Weforsea, verleent u hierbij toegang tot weforsea.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Weforsea behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Investeringsrisico’s

Weforsea is het platform voor kapitaal waar maritieme investeerders en kapitaalvragers elkaar ontmoeten. Weforsea heeft een samenwerkingsverband met haar partner Crowdpartners B.V. uit Almere. Weforsea geeft investeerders geen enkel advies over de investeringsmogelijkheden op haar website. Een investeerder neemt zelfstandig de beslissing om tot een bepaalde investering over te gaan. Daarmee is hij zich ervan bewust dat hij een investering met een hoog risico doet en de kans bestaat dat de investering geen enkel rendement zal opleveren en/of de gehele inleg verloren zal gaan.

Website/platform

Hoewel Weforsea de grootst mogelijke zorg besteedt aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website/platform, kunnen onjuistheden of onvolledigheden niet altijd voorkomen worden. Weforsea is dan ook niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie. Evenmin kan Weforsea aansprakelijk worden gehouden voor schade die het gevolg is van problemen, daaronder mede begrepen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt vanwege ingeschakelde derden, die inherent zijn aan het verspreiden van informatie via internet, zoals storingen, onderbrekingen of vertraging in de doorgifte van informatie.

Informatie gebruiken

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Weforsea en haar licentiegevers. Met uitzondering van de projecten behoudt Weforsea zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot de op deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Op de inhoud van de projecten rusten intellectuele eigendomsrechten van kapitaalvragers en/of dienst partners.

Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Weforsea of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Weforsea links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Weforsea worden aanbevolen. Weforsea aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Weforsea niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.